Azerilove.net - http://www.azerilove.net
���������!!!
http://www.azerilove.net/articles/286/1/%C4%E5%E2%F7%B8%ED%EA%E0%EC%21%21%21
Olya Zabelina
Privet sama u4us na vtorom kurse ne skaju gde.Rodilas 26 iyula 1986 goda v nashem ve4nom Baku!!! 
@ Olya Zabelina
����������� � 10/16/2005
 
��� ������ ��� ��,��� ����� �������� � �� ������ ��������,� ��������� ������ ������������-�������!!!

���������!!!

�� ������ ���� ����� ������,��� ��� ��� ��� ������ ������ � ��������� � � ������ "����������� �������� ����",�.�. ��� �������!

������,� �� ���� ������,�� ������� 21 ���� ������ ������ ��� ������ ���� ��������,���� �� ����������� �� ������ ������ ���,��� � ���� ������� ������ ������ �����,�� ��� ������ �� ������ ��� �� ������� ��� �������,��� ��� ������ ���������!

���������,������� � ������� ��� ������,������� � ������� ���� �� ��,��� �������� ����� ��������� �������� ���������-���� ���������.���������,�������� ����� �������� ���� � ���� ������ ����� ��� ��,��� �� ���� ������;������ ����� �������� � ���,��� ����� ����������� �������,������ ���,��� ���� ����� �������� ������� ����� �����-�� ����� � ����� ����������� ���������,���� ��� �� ����� ���� ��,��������,�������� ���� ������ ����� ������,� ����� ����� ������������ � �� ������ ������ �� �����.��� ��� �� 60% �� �������� ���� � ������ ���,� ������ �������.� ������ ��������� � ���� �����! 70%������� ������ ������������ ��������� ���������,������ ��� ���������(��� �������� �� ����� ������ �������� ����������)!���-�� � ���������,��� ������ ������ ����� ������� � �������� ������� � �����,��� ������� �� ��������� �����!!!

������������ �����.��� �� ������ ��������� ����� ����������?�� ��������!����� � �������,���� ���� ������� ������.���� �� ������ ������� � ��������� �����,�� ������ ������ � �������,�� � ���� �� ��������� ��������������� "������"(��������)�����:-),�� ������ ������ ������ ������,��� ���� ����� ��������!���� �����,���� ����� �������,��� ������ �� ������ ��� � ���� ���������� �� �����,� ����� �����������:������� �������� � ����� �������� �������� � ������ � ���� ������ �� ������ ��������� ���������,� ������� ���� ����� ����������� � ������������!��������,��� ���� ����� ������� ��������� �� ����.������� �������� �������� ����� ��� ���������,�� ���� ���� ��-�������,���� ����� ������� �������� ��������� �������� �� ����� ��...,� ���� ������,��� �� ������ ������ ��������� ���� ����!

���������� �����.���� �������� ����������� ������,���������� �������� � ��������� � �������� ��������(��� ���������)� �� ���� ����������� ��������.

�,��������,�������� ��������� ������������ �� ���������� � ��� � ���� ���������� ������ �� �����;-)

������� ���� �������:� ������ ������ ���� �� ������ 3 �������� ����,������ ����� ��������� ������:-( � ������ ���� ������ �� ������ ������� �� ����� ����,�����,���� � �� ����������.���������� �� �������� �������� ������ � ��������� ����,� ��������� ������� � ����-�����.�� �������,���� ���� ������ ����� ������ �����������:������ ������� ����� ���������� � �������� ��������,� ������ ����� ������ ����������.�� ��� �� ������� �� ����� 80%..... �� ��� ��� ���� ��� �� �������.� ������ ���������� ��� ������ ��������!!!

������,� ������ ���� ��� ������� ��������� �������� ������ �� ���,� ������ ����� �� ������� ,�� ����������� � ��� ��� ������ ������� ������ ����� �������� ���������.:((���,������,���� ���� � ���� ��� ����,�� ������ �� �������� � ������ ����� ����� �����!

������� ����-��� �� ����� ������ �� ���� � ����� ��������� � ���� �� ��� � J.Lo. ��� Britney Spears,�� ������ ����� � ��� ��������� � �� �������,��� ������ �� ���� ��� �� ����,� ����� ���� ���� �� ������ ���� ��������(������ � ���� ��� ����� ���������:)),��� ��� �������� � �����-�� ������ � ����� ������,�����,�������� � ��� �� ������ �������� �� ���� � ������ �� �����,����� �������� ����� ���������� �������� ��� ��,���� ���� � �����,��� �� ������ ������� ����,�� ���� ��������� �� ������ �����,������� ���� �������� �� ���� ��-������� ��� ��� ���������-������:"�������,� ������� ����� � ��� ����������?"���,���,���!!!� ���������.

��� ��� ���� ����,�� ������,� ��� ����� ������ � ���������� �� ����,�� �� ��� ��������� ���� ������������ � ������� ������� � ������ �����������,��� ���� �����!��� ��� �� ������� ��� ��������?!

� ����,����� ������� ��������� �� �������� ����� ������ � ������ �����������(���� �������,�� ���� ����� ������)�� ��� ������ ����������,����� �� �������� �������� ���� �����,� ����� � �����,������� ��� ����� ��������� ���� ��� ����,��� ����� ������ ��� ��� �����,�.�. � ���� ������� ����:-)�� �������,��� ��� ������ �� ����� ���� � �����,� �� �� ���������� ���� ��� ������� � ������� �������?������� �����,�� ����� ���� � �����,���� 80%�� ��� ������ �� ����� ������������ ����� ������� � ���� � � ��� ��� ���� � ���������� ������������ � ��������,���� �� ���� �� ���� ��� ��� �� ���� �����,�� ������� ������ �����!!!

���� �������� � ����,����������,�� �������,��� ������ ���� �� ����� � ���� ����� ������ � ���� ����� ������ ������� �� ���� �����!!!