Azerilove.net - http://www.azerilove.net
���� - ������������� ��� �������?
http://www.azerilove.net/articles/323/1/%C1%F0%E0%EA---%ED%E5%EE%E1%F5%EE%E4%E8%EC%EE%F1%F2%FC-%E8%EB%E8-%E6%E5%EB%E0%ED%E8%E5%3F
Olya Zabelina
Privet sama u4us na vtorom kurse ne skaju gde.Rodilas 26 iyula 1986 goda v nashem ve4nom Baku!!! 
@ Olya Zabelina
����������� � 02/9/2006
 
���������� � �������� ��� ���� ������!!! :)

���� - ��� ������������� ��� �������?

������� �� � ��� �������,�� ������ ����� ��������� � �������������!

� �������� � ���� � ������������ � � ������������ � ������������ ���� ������ ����,���,�������� ��������������.������� ������:

1)���� ������� �� ������ ����� ��,���� ��,23-24 ���,�� � ��� ������ ����� � ������ � ��� �������� ����� ��� 2 ��������-������ ����. :(

2)������� ��������� ����� �� ����� ��� �������� �� ���� �������� � ���� ����,� �������� ��� �����������.� ��� �����,�� ��� �� � ����������� ��� ����� ����� ��������!!!

3)����� �� ����� ������� �� ������� ������� � ����� ������� ���,��� �� ���������� �� ����.�� ����� ������ �������-��� �������� ������� � � ������ ����� ����,� ��� ���������-������ ������. �����,�� ������� � ������� ��� ������, �� �� �� ... ��� ��!

� ������ ������ �����.

�������,������ ��� ������� ���� ���,� ��� ����� ������ ��� � ����� �������,���� ����� ��� ��������! :))

�� ���� ��� ������� ������ � ������,�������:��-������,������ �� �� ������� � �������,����� ��� ��� � �� ������ � �������� ������ ���� ������,������ ��� �� ����� ����?:( ��-������,������ �� �� ������ ��� ��������� �� ����� �����,��� ��� � �������� �� ������ ��������� �� ���? �-�������,������ ���-�� ���,�����,� ������� ������� ����������� � �������� 60-65,������� ������ ��� �����.���� ����� 9 ������ � � ��� ������ ��� � ����� ��� ������������ � ������������,��� ���� ����� �������� �����(������ ����� ����������� ����� �������:)) � �������� � ���������,��� ��� ������ �� ������ ���� ��������� ����� �������� ���������� ��� ����� � �������� ���������� ���� � �����!!!�������,����� �� ������ �� �����?

:-) ������,������ ���������� �����. ��� �� ����������� ���,�� ��� ���,�� ����� 2-3 ��������,������� ���� �� ��������,� ������ ���,��� ���������� � ���,�� ��������� ������:"����,��� � ����� �����?�� ��� � ���,� ���,��� ��� ������ �� �����������."� �� ���� ��������� ������������ ����:"���,������,�� ����������!" ������ ���-��� ������ ������!�� ���� ��������� ����� �� ��� ����������.��� ��� � ����� ������ ��� ���,���� ���� � ������ ��������� �� �������� ��������� ��� ����� ���������,�� �� ��������� ������� ����� ��� �������� ������� ���������� �� �������� ������������ ���,��� ���������� ����� ��� ���� ����������,��� �� ������� ������,��� �� ���� ����� � ��������� ����� �������� ���.

����� �� �����,�� ����� ������� �������� ����(� ���� ����� ����)������,������ ���,������ �� �����,������� ������� � �������.����� ���-�� �� ��������� ������ ����� �����,� �� �� ������� � � ����� �� ������ ����������� ���� �����.�� ������� ��������,� �������� �� �� ������������ � �������...?

����� �������,����� ������� ��� ������ � ����,������ � �����������.� ����� �������� 1 � 3 �������� � ������,��� ����� ������ ���� �� ���.������ ������� ����� � ���� �� 100%������ �����,����� ��������� � ����� ������������ ������� � ����� �� ����� ������ ������� � ������ � � ���������!

��������������.� �� ������� ����� ����� ������,����� �������� �� �������� ��������.���� ��������,����� ���,� � �� � ��� ���� ����� ������� ��� �����!!!������� ������,��� ���� � ���� �������� ��������,���� ����� �������,�� �������� ���� ������ � ��� � ������� ��� �������� ���� �� �����,����� �!:)

����-��� ������ ���.������ ���,�� ������������ ���� ������� � � ��� � � ����.

���� �� �����,� �� �������� �� ���� � ������������ �����,�� ��� �� ������� �������� �� ���� �����!!!���������� ������� ���� ������� ���� � ����� �� ������ ������ �� �����,���� �� ��� ��� ������,��� ���� ����� ������ ��� �������� � ������� ��� �����,�� �� ������� �� ������ ���� �� ��� ���������.

�� ���������� �������.

�� ������� � ����,������ ������ ��� �� �������� ��������� � �����,���� �� �� ������� ��� �����.�� ������,�� ����� � ���,��������� ���� �����.� �� ������,� ������ ������� �����!!!!!

��� ��,��� ������ ����� ��,����� �� ������� ���� ���:

1)��������������

2)����

3)��

4)���� �� ��������

5)������("� ����� ��� � ������"-��� ��� �� ���������.������ ��� ����� �� ������,����� ������� ����,�������� �� ������� � ���� �� ���������� � ��������)

6)��������� �������� ��� ���� �� �� �������������

7)���������

8)�����������!!!

9)������(������ ��������)

� ���������� ����������� � ������ ���� ���!!!